Framgångsrikt ledarskap vid förändring

Louise Junghahn

Louise Junghahn är Crozz grundare och VD. Sedan 2001 arbetar hon som Executive searchkonsult och rekryterar till styrelser, chefer, ledare och seniora specialister till nyckelpositioner i näringslivet och inom offentlig sektor. Hon har vid flera tillfällen utnämnts till ”Topp 50 rekryterare i Sverige".

Hur leder vi företag i förändring på bästa sätt för att nå våra långsiktiga verksamhets- och affärsmål?

Viktigt är att alltid backa tillbaka till de strategier som är satta. I en föränderlig värld måste man fundera på om befintliga strategier för verksamheten och affärsmålen är satta för långt framåt i tiden. Kanske behöver strategierna vara satta på kortare tidshorisonter, då omvärlden förändras i en snabbare takt och därmed förutsättningarna för att nå företagets mål.

Det är också viktigt att de strategier och aktiviteter vi sätter är förankrade i hela organisationen och att alla är väl informerade om vägen mot våra uppsatta mål. Kanske behöver vi längs med vägen se över våra strategier om det visar sig att utvecklingen runt omkring oss går snabbare än vi tänkt oss.

Vikten av ledarskap och kommunikation under förändringsresan är väsentlig för att lyckas nå de verksamhets- och affärsmål som är satta.

Ett konstruktivt ledarskap kännetecknas av att:

  1. Att det finns en förståelse för förändring, vilket innebär att alla i organisationen känner till förändringens syfte och målsättning
  2. Få till stånd vilja till förändring och att det finns beslut om tillvägagångssätt som är förankrade hos de som berörs
  3. Skapa ett förändringsbeteende, vilket sker genom systematisk planering, ett väl genomförande och god uppföljning.

Och inte minst, viktigt för att lyckas är också att alla måste gå åt samma håll!

Hur agerar man då när det oväntade plötsligt sker?

Finns några krisplaner? Det handlar om överlevnad och vad som krävs för det. Ett snabbt agerande och kanske behöver krisplanerna omarbetas. Det krävs snabb kommunikation och löpande kommunikation för att förklara och ge fakta. Det är viktigt att veta hur medarbetare ska hanteras – behålla/rekrytera/avveckla och det samtidigt som det är viktigt att attrahera marknaden och investerarna.

När det krävs att agera snabbt i ett förändringsläge är det viktigt att det fortfarande råder ordning och reda. Allt ifrån ägardirektiv till budget, mål och intern rapportering. Inte minst är det viktigt att ha koll på att det finns ekonomi för att genomföra en förändring. Att ha en buffert och övriga resurser som krävs för att ett förändringsarbete ska bli lyckosamt.

Man bör också tidigt fundera över vad som kommer att hända när krisen är över. Vad tog vi som företag för ansvar, vilka värderingar och åsikter visade vi när krisen pågick. Det är viktigt att tänka på hur vi vill bli uppfattade av andra under en kris. Frågor som kan ställas är då:

  1. Vilket ansvar tog vi
  2. Vilka värderingar förmedlade vi
  3. Vilka åsikter har andra om oss
  4. Vad skulle vi göra annorlunda om det händer igen

Det är viktigt för ett företag att lägga en god grund för att vara en fortsatt bra samarbetspartner mot sin omvärld.

 

Mer läsning