”Pep-rapporten 2023” visar att barn och ungdomar i 4-17 års åldern fortfarande äter fel och rör alldeles för lite på sig

Louise Junghahn

Louise Junghahn är Crozz grundare och VD. Sedan 2001 arbetar hon som Executive searchkonsult och rekryterar till styrelser, chefer, ledare och seniora specialister till nyckelpositioner i näringslivet och inom offentlig sektor. Hon har vid flera tillfällen utnämnts till ”Topp 50 rekryterare i Sverige".

Generation PEP publicerade den 19 april ”Pep-rapporten 2023”, som är en av de mest heltäckande granskningarna av barn och ungdomars hälsa i Sverige. Tyvärr ser vi ingen ändring från föregående år, utan granskningen visar bland annat att endast två av tio barn och ungdomar rör sig enligt rekommendationen och endast en bråkdel äter frukt och grönsaker enligt kostråden.

Totalt sett är det endast 3 procent av Sveriges barn och ungdomar som lever enligt myndigheternas rekommendationer. Kön, ålder och socioekonomi är faktorer som även fortsatt spelar stor roll för barnens möjlighet att leva hälsosamt.

Pep-rapporten 2023 visar att:

· 2 av 10 barn och ungdomar når rekommendationen för fysisk aktivitet. Redan från fyra års ålder syns en skillnad mellan könen då en högre andel flickor inte når rekommendationen jämfört med pojkar.

· Endast hälften av barn och ungdomar går eller cyklar till skolan eller förskolan.

· 1 av 4 barn och ungdomar går inte på en organiserad fysisk aktivitet på fritiden. Andelen som går på en regelbunden aktivitet sjunker med vårdnadshavarens inkomstnivå.

· 3 av 10 tonåringar spenderar dagligen fem timmar eller mer utanför lektionstid stillasittande framför en skärm.

· Sedan lanseringen av Pep-rapporten år 2019 syns ingen utveckling, varken positiv eller negativ, för andelen barn som når rekommendationen för fysisk aktivitet eller för andelen som når kostråden. 

Bakom undersökningen står Generation Pep och studien genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen. I arbetet med rapporten har även en rad forskare och experter deltagit i en rådgivargrupp.

Generation Pep genomför undersökningen i samverkan med Karolinska Institutet och SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Kopplad till undersökningen finns en rådgivargrupp bestående av representanter från Göteborgs universitet, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet samt Livsmedelsverket.

Undersökningen finansieras av Generation Pep tillsammans med Hjärt-Lungfonden och är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Deltagarförteckningen kommer från befolkningsregistret och är ett slumpmässigt statistiskt urval av barn i åldrarna 4–17 år, boende i hela Sverige. Kontaktuppgifterna kommer från Skatteverkets folkbokföringsregister. Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt.

Hur används resultaten?

Svaren i ”Pep-rapporten 2023” redovisas alltid anonymt och på gruppnivå. Resultaten från undersökningen kommer att används i forskning inom många olika områden.

Hur ska vi få våra barn och ungdomar att äta mer rätt och börja röra på sig mer? För Crozz är det här angelägna frågor. För att klara av dagens och framtidens arbetsliv är det oerhört viktigt att ha en långsiktigt god hälsa. Grunden till det sätts i tidig ålder, rätt kost och en aktiv tillvaro. Fortsätter trenden så här kommer vi ha en stor utmaning i att ha arbetsför arbetskraft högre upp i ålder.

Mer läsning