Privacy policy

Cookies

Crozz använder cookies på crozz.se. Genom att använda vår webbplats och inte stänga av dem i din webbläsare godkänner du vår användning av cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din webbläsare och innehåller information om ditt besök på en specifik webbplats så att vi kan göra ditt nästa besök enklare eller för att få information om hur många av våra besökare som är nya eller återvändande.

Cookies vi använder

Du kan läsa mer om cookies för webbanalys hos Google Analytics här.

Du kan ställa in vilka cookies din webbläsare ska tillåta eller radera sådana som redan finns lagrade på din hårddisk. Det gör du i inställningarna på din webbläsare. Du kan även läsa mer på www.allaboutcookies.org eller www.youronlinechoices.eu

Integritetspolicy för kandidat

Information om Crozz behandling av dina personuppgifter inom ditt kandidatkonto.

Din personliga integritet och säkerhet för dina personuppgifter är viktig för Crozz som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Crozz är som personuppgiftsansvarig ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och hur och för vilka ändamål den görs.

Vilka personuppgifter vi behandlar i ditt kandidatkonto och hur de samlas in

När du registrerar ditt CV hos Crozz och därmed registrerar ett kandidatkonto kommer Crozz behandla personuppgifter om dig och hur du använder våra tjänster. De personuppgifter som behandlas när du registrerar ett kandidatkonto är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och uppgifter i CV, som t.ex. arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsplatser, personnummer, intyg och fotografier och eventuellt andra uppgifter du frivilligt lämnar till oss.

Ett kandidatkonto kan skapas av dig via vår hemsida, eller av Crozz på din uppmaning efter t.ex. telefonsamtal mellan dig och Crozz personal. Vi samlar in och behandlar personuppgifter:

 • Som du själv lämnar i samband med att du skapar konto (eller lämnar till Crozz för att vi ska kunna skapa konto åt dig),
 • Som vi inhämtar från dig under den tid du har ett kandidatkonto, t.ex. uppgifter om karriärambitioner, personliga och sociala egenskaper, branscher du vill jobba inom, önskade arbetstider etc.
 • Som vi hämtar från andra källor, t.ex. uppgifter från referenter du angett.

Det här använder vi personuppgifterna i ditt kandidatkonto till

Crozz behandlar dina personuppgifter endast för de syften som anges nedan. Vi beskriver syftet och den legala grunden för den.

 • Att tillhandahålla och administrera tjänsterna du begärt genom att skapa kandidatkonto, dvs. att hitta lämpliga tjänster och uppdrag för dig.
  Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.
 • Att behandla tilläggsinformation från referenter.
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att hitta rätt kandidat.
 • Att hantera förfrågningar som du ställer till vår support.
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att kandidaterna kan kommunicera med oss.
 • Att utföra marknadsanalyser, systemtester, affärs- och metodutveckling.
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att tjänsterna och våra system möter kandidaternas och våra kunders behov över tid.
 • Att tillhandahålla direktmarknadsföring och erbjudanden från Crozz.
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att upprätthålla goda kandidatrelationer. Du kan alltid avsäga dig direktreklam och erbjudanden från oss, se nedan under dina rättigheter.

Behandling av ytterligare personuppgifter under uppdrag/processer

När vi utför tjänster till dig kan vi på grund av krav från våra kunder och/eller lagstiftning komma att behandla ytterligare personuppgifter om dig. Det kan till exempel handla om personlighetstester, uppgift om du har genomfört alkohol- eller drogtest, bakgrundskontroller och hälsokontroll. Du kommer inför inhämtande av sådana personuppgifter att få information om behandlingen och i tillämpliga fall får du lämna ditt samtycke.

I vissa fall kan vi be dig att inkomma med utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer och tar emot ett sådant utdrag från polismyndigheten och du väljer själv om du vill visa utdraget för oss. Utdraget kommer i sådant fall att öppnas av dig tillsammans med Crozz. Vi kommer inte att behandla dessa uppgifter i någon form, men kan muntligen komma att stämma av resultatet med vår kund.

Vem vi delar med oss av dina personuppgifter till

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till Crozz underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift och support av våra system. Crozz är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi eller underleverantör utför på Crozz uppdrag och underleverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger. Delning av personuppgifter inom Crozz eller till underleverantör sker för att uppfylla avtalet mellan oss, dvs. för att vi ska kunna tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till dig.

När vi delar med oss av personuppgifter enligt ovan kan personuppgifter överföras till bolag såväl inom som utom EES. All sådan överföring är baserad på gällande lag och om behandlingen görs utanför EES kommer vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring, att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå eller att mottagande bolag är certifierat under EU. US. Privacy Shield.

Personuppgifter om dig kommer också att delas med Crozz kund(er) i de fall det behövs för att kunna utföra våra tjänster till dig, dvs. att hitta en anställning eller uthyrning för dig hos kund. Om vi lämnar dina personuppgifter till vår kund är kunden självständigt personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter efter sådant mottagande från oss.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till varför personuppgifterna samlades in. Det innebär att olika uppgifter kan komma att sparas olika länge.

Om du har varit slutkandidat för ett uppdrag sparas vissa generella uppgifter om dig samt referenser, intervjuanteckningar och testresultat för det specifika uppdraget i 5 år efter att det specifika uppdraget mot vår kund har avslutats för att vi ska kunna uppfylla alla våra åtaganden.

Uppgifter om eventuella hälsokontroller, genomförda alkohol- eller drogtester och bakgrundskontroller sparas under kortare tid. Du kommer att få detaljerad information om detta i samband med att sådana uppgifter samlas in.

Säkerhet

Crozz har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade enligt branschstandard. Crozz anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Crozz regler för informations- och IT-säkerhet, interna policys avseende behandling av personuppgifter och andra interna föreskrifter och riktlinjer som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
 • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig en intresseavvägning, om du inte anser att Crozz har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Läs gärna mer om rättigheterna här:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

detalj

Samarbeta med oss

Vi tar gärna en dialog kring hur vi tillsammans skapar framgång för er verksamhet och affär.