Ledarutveckling & Styrelseutveckling

I företag och organisationer utvecklar vi framgångsrika lednings-, chefs- och styrelsefunktioner som tar er affär och verksamhet framåt. Vi vill bidra till mer professionellt styrda företag och organisationer genom att bryta traditionella mönster och öka perspektivtätheten i sammansättning av chefs- och ledningsgrupper samt styrelser.

Crozz är er långsiktiga samarbetspartner för professionell utveckling av ert lednings- och styrelsearbete som utmanar till framgång.
Vi erbjuder bland annat tjänsterna;

 • Utvecklingsprogram/-insatser för ledare och chefer
 • Teamutveckling på ledar-/chefsnivå och medarbetarnivå
 • Utvecklingsprogram/-insatser på individnivå för ledare, chefer och medarbetare
 • Board advisory
 • Ägardirektiv & Strategisk plan
 • Styrelseutvärdering
 • Styrelserekrytering
 • Valberedare & Valberedningsprocesser

Jag ser styrelsen, ledningen och hela Agero som ett stort team som gemensamt utvecklar företaget utifrån våra olika perspektiv. För att åstadkomma detta på bästa sätt är en så blandad styrelse som möjligt önskvärd. Att ha ledamöter med både extern och intern förankring är bra. På samma sätt är det värdefullt med ledamöter med olika kompetenser och naturligtvis en jämlik styrelse. Detta tillsammans ger en dynamik och att vi kan se saker och ting utifrån så många perspektiv som möjligt och ger ett stort värde i att utveckla bolaget in i framtiden.”

Patrik Frisk, VD, IT-tjänsteföretaget Agero

Utvecklingsprogram/-insatser för chefer och ledare

Dagens arbetsliv kräver ett mer flexibelt och förändrat arbetssätt, våra utvecklingsprogram bygger på att vi tydliggör drivkrafter, styrkor, utmaningar, behov och ökar medvetenheten om hur ledaren föredrar att arbeta. Vi arbetar med metoder och verktyg som skapar kommunikativa ledare.

Ett utvecklingsprogram hos oss innebär att ledaren:

 • får ett vidgat perspektiv på sig själv, sin situation, sin roll och sina val
 • utvecklar sin självkännedom och stärker sin självkänsla
 • ökar sin förmåga att lyssna till verksamhetens behov och utifrån sin roll och sitt uppdrag föra framåtriktade dialoger
 • bli mer medveten om sin kompetens, egen vilja och hur de tillsammans kan användas för att nå sina mål. Fokus ligger på att förstärka redan goda mönster och att utveckla dem.

Teamutveckling på ledar-/chefsnivå och medarbetarnivå

När vi arbetar med team utgår vi alltid från era unika behov. Framgångsfaktorer som vi sett är när de personer som ingår i gruppen börjar komma till insikt och bli mer medvetna om hur de själva fungerar, vilka behov som styr och hur de utifrån dem kan samverka och göra varandra bättre. Hur de tillsammans kan arbeta mot en gemensam målbild. Våra insatser mynnar ut i konkreta framåtriktade verktyg samt en handlingsplan för fortsatt utveckling av gruppen.

Utvecklingsprogram/-insatser på individnivå för ledare, chefer och medarbetare

Våra individuella utvecklingsprogram och utvecklingsinsatser bygger på att vi tydliggör drivkrafter, styrkor, utmaningar och behov för att öka medvetenheten om hur personen föredrar att arbeta. Insatsen ger dem verktyg för att leda sig själva på ett effektfullt sätt och kunna ta mer ansvar för sin situation och framtid.

Board advisory

Crozz erbjuder företag och organisationer rådgivningstjänster inom bland annat strategi- och affärsplanering, mentorskap och coachning av hela styrelser och enskilda styrelserepresentanter, samt ”kom-i-gång-med-professionellt-styrelsearbete”. Vi erbjuder även skräddarsydda och företagsanpassade work shops.

Ägardirektiv & Strategisk plan

När ägare tar sig tid och skapar enighet, tydlighet och uttrycker sin gemensamma vilja, ökar fokus och engagemang i ägargruppen. Det leder till större möjlighet att nå uppsatta mål.

Vi hjälper företag och organisationer att ta fram ägardirektiv och strategiska planer för sina verksamheter, oavsett ägarstruktur.

Styrelseutvärdering

Det är oerhört viktigt att över tid utvärdera styrelsens arbete och prestationer. I första hand syftar utvärderingen till att förbättra styrelsens arbete och därmed prestationer, men är också viktig information till ägarna och ett underlag för nomineringsarbetet inför kommande styrelseval.

Crozz erbjuder en omfattande kvalitetssäkrad och strukturerad process för styrelseutvärdering.

Styrelserekrytering &

Styrelse att hyra

Crozz har stor erfarenhet av hur man på bästa sätt skapar väl sammansatta styrelseteam för att nå önskade verksamhets- och affärsmål. Vi rekryterar ordförande och ledamöter till styrelser i små och medelstora ägarledda bolag och organisationer. Vi har ett kvalificerat nätverk av erfarna styrelsekandidater och genom vår gedigna rekryteringsprocess identifierar vi och säkerställer rätt strategisk kompetens och person.

Valberedare & Valberedningsprocess

En professionell valberedningsprocess är nyckeln till en bra styrelse. Crozz erbjuder en professionell valberedningsprocess och kan också för varje unikt uppdrag hjälpa till med en erfaren valberedare.

“När vi skulle rekrytera ersättare till vår Ekonomichef fick jag kontakt med Louise Junghahn. Det visade sig att det skulle bli ett lyckat samarbete. Hennes kompetens inom området och nätverk av kvalificerade kandidater i kombination med ett professionellt agerande...

läs mer

"Som VD för ett ägarlett bolag ser jag det som väldigt positivt att vi har en styrelse som förutom...

läs mer

"Jag kontaktade Louise Junghahn när vår Produktgruppchef för varumärkena Alcro och Beckers skulle...

läs mer

"När jag efter en lång karriär som chef och ledare inom en och samma bransch sökte en ny miljö,...

läs mer

Några av Crozz kunder

Nordea logotyp
detalj

Samarbeta med oss

Vi tar gärna en dialog kring hur vi tillsammans skapar framgång för er verksamhet och affär.